九五之尊娱游戏

A C D F G H J K L M P Q S W X Y Z

Karl-Ludwig Giboni 教授

研究机构: 粒子与核物理研究所

研究领域: Experimental Particle Physics

理科楼5号楼637室

kgiboni@sjtu.edu.cn

Yoshitomo Kamiya 长聘教轨副教授

研究机构: 凝聚态物理研究所

研究领域: Theoretical/Computational Condensed Matter Physics

理科楼5号楼713室

yoshi.kamiya@sjtu.edu.cn

Kim-Siang Khaw (许金祥) 长聘教轨副教授

研究机构: 粒子与核物理研究所

研究领域: 强度前沿粒子物理实验,精确测量缪子物理,束流与探测器模拟,机器学习

李政道研究所317 (包玉刚图书馆东翼)

kimsiang84@sjtu.edu.cn

九五之尊娱游戏-617888九五之尊老品牌